Algemene voorwaarden Lidmaatschap en levering van producten en diensten door Vereniging Aanbieders Dier en Zorg

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap en alle producten en diensten die Vereniging Aanbieders Dier en Zorg levert. Deze voorwaarden gelden dus zowel voor leden als niet-leden.

ARTIKEL 2 – BEGRIPPEN EN DEFINTIES

 • Lidmaatschap: geeft toegang tot producten en diensten die exclusief voor leden zijn.
  • Het lidmaatschapsjaar van een lid vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het lid is toegelaten en duurt twaalf maanden. Leden betalen een contributie per lidmaatschapsjaar.
  • Het lidmaatschap eindigt: a. door schriftelijke opzegging door de betrokkene per het einde van het lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand; b. door overlijden; c. door opzegging door de het bestuur op grond van het feit, dat de betrokkene zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, dan wel dat van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting door het bestuur op grond van handelingen van de betrokkene die in strijd zijn met de statuten, reglementen of besluiten, dan wel met het doel of de belangen van de vereniging of op grond van handelingen van de betrokkene die de vereniging op onredelijke wijze benadelen.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het lidmaatschapsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. In afwijking van het vorenstaande is bij eindiging van het lidmaatschap door overlijden de jaarlijkse contributie pro rato verschuldigd.
In het geval Vereniging Aanbieders Dier en Zorg bij haar diensten een onbetaald jaar lidmaatschap aanbiedt kan de afnemer, die één jaar nietbetalend lid wordt, daar slechts éénmaal gebruik van maken (ongeacht welke en hoeveelheid dienstafname).

 • Afnemer: de consument, lid of geen lid van Vereniging Aanbieders Dier en Zorg, die een product of dienst van Vereniging Aanbieders Dier en Zorg afneemt.
  • Media: alle eigen kanalen die gebruikt worden voor haar dienstverlening
  • Product: tastbaar goed, geleverd door Vereniging Aanbieders Dier en Zorg, niet zijnde een (bemiddelings-)dienst.
  • Dienst: verstrekking van informatie, advies, bemiddelingsdienst, doorlopende dienstverlening, collectieve belangenbehartiging of rechtsbijstand.
  – informatie: alle niet-individuele gegevens of inlichtingen die via de media door Vereniging Aanbieders Dier en Zorg worden gegeven; – advies: het geven van een opinie/mening over een bepaalde individuele casus/kwestie op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde en op grond van door het lid verstrekte gegevens via de media door Vereniging Aanbieders Dier en Zorg tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden. De reikwijdte van adviezen is beperkt tot het doel waarvoor zij zijn gegeven.

ARTIKEL 3 –
PRIJZEN 3.1 Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn altijd inclusief btw. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld.
3.2 De prijs voor eenmalige afname van een product of dienst is de prijs die geldt op de dag van de bestelling van het product of van de ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.
3.3 Bij doorlopende dienstverlening is tussentijdse tariefswijziging mogelijk tot een maximum van 10% per jaar.
3.4 Wijzigingen van prijzen en tarieven worden vooraf door Vereniging Aanbieders Dier en Zorg bekendgemaakt.

ARTIKEL 4 –
BETALING 4.1 Het lidmaatschap en het doen van bestellingen van producten en het afnemen van diensten verplicht tot betaling op de door Vereniging Aanbieders Dier en Zorg aangegeven wijze, tenzij het product of de dienst gratis is.
4.2 De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap wordt betaald via acceptgiro of automatische incasso.
4.3 Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt een herinnering gestuurd. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling van het lidmaatschap brengt Vereniging Aanbieders Dier en Zorg bij het versturen van de herinnering de redelijke extra kosten in rekening.
4.4 Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag Vereniging Aanbieders Dier en Zorg iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
4.5 Vereniging Aanbieders Dier en Zorg kan bij niet, niettijdige of onvolledige betaling overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer.
4.6 Bij betalingen via de website van Vereniging Aanbieders Dier en Zorg staat op de website een beschrijving van de betalingsprocedure.

ARTIKEL 5 – LEVERINGSTERMIJN
5.1 Bij bestellingen van producten en afname van diensten wordt altijd een leveringstermijn afgesproken.
5.2 Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn wordt de afnemer vooraf ingelicht. In goed overleg wordt een nieuwe leveringstermijn bepaald.
5.3 Bij overschrijding van de afgesproken leveringstermijn mag de afnemer ook kiezen voor annulering van de bestelling of opdracht tot dienstverlening. Eventuele betalingen voor nog niet geleverde producten of verrichte diensten worden teruggestort.

ARTIKEL 6 – GARANTIE
6.1 Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de verwachting, zal Vereniging Aanbieders Dier en Zorg het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachtingen te laten voldoen.
6.2 Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren en eventuele schade te beperken, is de afnemer verplicht om klachten zo spoedig mogelijk aan Vereniging Aanbieders Dier en Zorg te melden
6.3 Voor geleverde producten geldt als garantie dat als het product onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet, de afnemer het product terug mag sturen. Na retourontvangst van het product wordt het eventueel reeds betaalde bedrag teruggestort.

ARTIKEL 7 – GESCHILLEN
7.1 Bij geschillen met afnemers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen. 7.2 Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank bevoegd om geschillen tussen Vereniging Aanbieders Dier en Zorg en afnemers te behandelen.

ARTIKEL 8 – BEGRIPPEN EN DEFINITIES
8.1 Vereniging Aanbieders Dier en Zorg heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
8.2 De aansprakelijkheid voor vermogensschade als gevolg van de dienstverlening is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis.

ARTIKEL 9 – VOORBEHOUDEN
9.1 Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van Vereniging Aanbieders Dier en Zorg rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is behoudens schriftelijke toestemming van Vereniging Aanbieders Dier en Zorg verboden.
9.2 Diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik. Beschikbaarstelling van diensten aan derden geschiedt geheel voor eigen risico van de afnemer als bedoeld in deze voorwaarden.
9.3 Iedere vorm van hergebruik van diensten ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf is verboden.
9.4 Collectieve belangenbehartiging vindt, qua onderwerp, moment, intensiteit en wijze waarop, plaats naar eigen inzicht van de vereniging.

ARTIKEL 10 – WIJZIGINGEN
Vereniging Aanbieders Dier en Zorg streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen. In de media van Vereniging Aanbieders Dier en Zorg worden de van toepassing zijnde algemene voorwaarden vermeld.

ARTIKEL 11 – SLOTBEPALING Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1-11-2023.